Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Tieto zásady spracovania a ochrany osobných údajov ( "zásady") Predstavujú základné princípy, ktorými sa IT TRADE, as, Štrboholská 184/28, 102 00 Praha 10, IČO: 27390411( "spoločnosť") Riadi pri získavaní a spracovaní osobných údajov. Tieto Zásady vykonávajú práva a povinnosti Spoločnosti vyplývajúce najmä z nasledujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov:
 
 1. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( "GDPR");
 2. zákon č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti ao zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov ( "Zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti"); a
 3. zákon č. 127/2005 Z. z. o elektronických komunikáciách ao zmene niektorých zákonov (zákon o elektronických komunikáciách), v znení neskorších predpisov ( "Zákon o elektronických komunikáciách").

Tieto Zásady sa uplatnia na všetky osoby zúčastňujúce webové stránky Spoločnosti https://www.connect-it.cz ( "webové stránky"), A to bez ohľadu na to, či sú v zmluvnom vzťahu so Spoločnosťou alebo nie.

Čo sú to osobné údaje

Osobnými údajmi sa v súlade s GDPR sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (nie teda právnickej osobe). V zásade sa teda jedná o akékoľvek informácie, ktoré či už samostatne, alebo v súhrne s ďalšími informáciami môžu slúžiť na identifikáciu konkrétnej fyzickej osoby ( "Osobný údaj").
 

Aké osobné údaje spoločnosť spracováva

Spoločnosť o Vás môže zhromažďovať nasledujúce Osobné údaje:
 
 1. Osobné údaje, ktoré Spoločnosti sami oznámite
Takými Osobnými údajmi sú najmä údaje, ktoré uvediete vo vyplnenom registračnom, objednávkovom či inom formulári, alebo ktoré Spoločnosti oznámite prostredníctvom e-mailu, telefónu, faxu či iného obdobného zariadenia. Osobné údaje môžete Spoločnosti poskytnúť tiež [pri súťažiach], [vložením recenzie produktu či služby], [rezervácií miesta na školenie] ČI [Zaslaním všeobecného dotazu]. Jedná sa predovšetkým o meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, údaje o bankovom účte, údaje o zvolenej platobnej metóde pod.
 
Vyššie uvedené Osobné údaje bude Spoločnosť opracovať na:
 
 1. poskytnutia služby, produktu či informácie, o ktorú ste prejavili záujem;
 2. v prípade, že ste existujúci zákazník tiež na poskytnutie informácií o iných službách či produktoch podobných tým, ktoré boli predmetom Vášho predchádzajúceho nákupu;
 3. ak ste nový zákazník, bude Vám Spoločnosť zasielať obchodné oznámenia a ponuky produktov a služieb len v prípade, že ste k tomu Spoločnosti dali výslovný súhlas;
 4. posúdenie a vyhodnotenie Vašej žiadosti o pracovnú pozíciu.
 
 1. Osobné údaje, ktoré o vás Spoločnosť zhromažďuje sama

Pri návšteve našich Webových stránok môže Spoločnosť zhromažďovať niektoré informácie potrebné pre to, aby bol zabezpečený riadny a pohodlný prevádzku Webových stránok. Takýmito informáciami sú údaje o internetovom protokole (IP), soužící na pripojenie Vášho počítača k internetu, Vaše registračné údaje, typ a verziu prehliadača, nastavenie časového pásma, plug-in prehliadačov, údaje o Vašej návšteve, vrátane platného Uniform Resource Locator (URL) , cestu na az Webových stránok (vrátane dátumu a času), produkty, ktoré ste si zobrazili alebo hľadali, časy odozvy, chyby počas sťahovania, dĺžku návštev určitých stránok, informácie o interakcii pri návšteve stránok (napríklad rolovanie, kliknutia a umiestnenie myši) či spôsob opúšťaní stránky.
 
Tieto osobné údaje Spoločnosť využíva k správe a zlepšovanie Webových stránok a na účely zabezpečenia interných operácií, vrátane riešenia problémov, analýzy dát, testovanie, výskumu, štatistických účelov a evidenciu početnosti náhľadov. Tieto Osobné údaje je možné ďalej využiť na meranie účinnosti reklamy a na poskytovanie relevantné inzercie.

Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré o vás Spoločnosť získa môžu byť odovzdávané [v rámci skupiny [●], tj. Prepojeným osobám Spoločnosti;] a tretím osobám ( "spracovatelia"), Ktoré Spoločnosti pomáhajú plniť jej zmluvné povinnosti sprostredkovaním určitých služieb (napr. Doručovanie služby). Spoločnosť odovzdáva Osobné údaje iba tým Spracovateľom, ktorí poskytujú záruky dostatočné úrovne zabezpečenia Vašich Osobných údajov a tieto Osobné údaje spracovávajú výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.
V tomto zmysle môže Spoločnosť odovzdávať Osobné údaje týmto Spracovateľom:

 

 1. externým spolupracovníkom a dodávateľom za účelom splnenia zmluvnej povinnosti Spoločnosti;
 2. poskytovateľom platobných služieb a spracovateľom platieb na účel zabezpečenia prevodu finančných prostriedkov a realizácie platobného styku;
 3. poskytovateľom poštových a doručovateľských služieb za účelom doručenia produktov či služieb ponúkaných Spoločnosťou;
 4. správcovi Webových stránok.

Za určitých okolností môže byť Spoločnosť povinná poskytnúť Vaše Osobné údaje tretím osobám (napr. Orgánom činným v trestnom konaní) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Prostriedky ochrany osobných údajov

Na ochranu a minimalizácie rizika neoprávneného prístupu k Osobným údajom Spoločnosť prijala organizačné a technické opatrenia.
Medzi tieto opatrenia patrí:
 1. organizačné obmedzenia zužujúci okruh osôb oprávnených prichádzať do styku s Osobnými údajmi; a
 2. technické zabezpečenie serverov a Webových stránok Spoločnosti proti neoprávnenej manipulácii.
Osoby prichádzajúce do styku s Osobnými údajmi sú poučené o ochrane osobných údajov a pri ich spracovaní sú viazané mlčanlivosťou.  
 

Dĺžka uchovávania Osobných údajov

Spoločnosť Osobné údaje uchováva len po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie svojich zmluvných záväzkov a pre plnenie povinností, ktoré pre spoločnosť vyplývajú z príslušných právnych predpisov. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané na základe Vášho súhlasu Spoločnosť uchováva len po dobu trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený.
Po zániku zákonného dôvodu, na základe ktorého dochádza k spracovaniu Vašich Osobných údajov Spoločnosť tieto Osobné dáta a všetky ich existujúce kópie zlikviduje.


Súbory cookie

Čo tu nájdete?

Táto webová stránka (ďalej len „web“), používa cookies a technológie podobné cookies.

V tomto dokumente sa dozviete, čo sú cookies a ako ich my používame.

Čo sú cookies?

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Vďaka cookies vás môže správca odlíšiť od iných používateľov Webu a účinnejšie si zaznamenať informácie o vašej návšteve a správaní na webe. Cookies nie sú nijako škodlivé pre vaše zariadenie ani pre jeho softvér. Ako užívateľ môžete vypnúť alebo obmedziť používanie cookies vo vašom prehliadači.

Súbory cookies je možné používať na mnoho účelov ako sú:

 • zabezpečenie fungovania základných funkcií webu
 • uloženie preferovaného jazyka
 • analýza návštevnosti s cieľom vylepšovania webu a
 • marketingové účely, najmä zobrazenie reklamy na stránkach

Aké typy cookies používame?

Tu sa dozviete, aké typy cookies môžeme na stránkach používať. Konkrétne cookies, ktoré aktuálne používame, nájdete v nastavení vášho prehliadača.

Základné (nutné) cookies

Základné cookies, ktoré sú nevyhnutné na to, aby Web plnil svoje základné funkcie a aby nám bola umožnená prevádzka tohto Webu. Tieto cookies sú automaticky umiestnené na vašom počítači alebo inom zariadení v okamihu, keď vstúpite na Web, alebo vykonávate niektorú z možných činností na Webe. Základné cookies nemôžete zakázať. Bez nich by Web nemohol správne fungovať.

Preferenčné cookies

Preferenčné cookies dovoľujú Webu zapamätať si informácie, ktoré ovplyvňujú vzhľad a správanie Webu. Ide napríklad o región, v ktorom sa nachádzate, alebo preferovaný jazyk.

Tieto cookies budeme ukladať na vaše zariadenie, iba ak nám to dovolíte buď pomocou cookie lišty, alebo na vašom prehliadači.

Analytické cookies

Analytické cookies sú používané predovšetkým službou Google Analytics preto, aby sme zistili, ako Web využívate.

Služba Google Analytics používa cookies na účely analýzy spôsobu používania Webu s cieľom zlepšovať fungovanie webu. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránky budú prenesené a uložené na serveroch spoločnosti Google, Inc. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne. Tieto dáta sú určené výhradne na vyhodnocovanie používania webových stránok. Anonymita je zaručená tým, že spoločnosť Google, Inc., nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Spoločnosti Google, Inc. nebudú odoslané ani žiadne iné osobné údaje (napr. email, meno či telefónne číslo).

Viac informácií o tom, ako Google, Inc. používa analytické cookies, nájdete tu:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Tieto cookies budeme ukladať na vaše zariadenie iba pokiaľ nám to dovolíte buď pomocou cookie lišty, alebo na vašom prehliadači.

Marketingové cookies

Marketingové cookies sú používané na mapovanie návštevníkov naprieč webovými stránkami. Tieto súbory cookies slúžia na zobrazenie reklamy relevantnej pre jednotlivých užívateľov a ich odovzdanie prevádzkovateľom reklamy. Je preto hodnotná najmä pre cudzích inzerentov. Na tieto účely využívame najmä služby Facebook a Google.

Tieto cookies budeme ukladať na vaše zariadenie iba pokiaľ nám to dovolíte buď pomocou cookie lišty, alebo na vašom prehliadači.

Chcete zmeniť nastavenia súborov cookies?

Pokiaľ nechcete, aby sme na vašom prehliadači ukladali preferenčné, analytické alebo marketingové cookies, môžete si tieto preferencie upraviť vo vašom prehliadači. Tým zabránite zberu dát o vás. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na týchto adresách:

Pokiaľ chcete nastavenie cookies zmeniť a neviete si rady, môžete sa nám tiež ozvať na e-mail obchod@ittrade.cz.

Ako spracovávame Vaše osobné údaje?

Pri použití cookies spracovávame IP adresu vášho zariadenia. Viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov nielen za účelom spojeným s cookies, sa dozviete v Zásadách spracovania osobných údajov [tu prosím vložte odkaz na Zásady].

Práva dotknutých osôb

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Vám patrí nasledujúce predpisy na ochranu Osobných údajov zaručená práva:
 1. právo odvolať súhlas so spracovaním Osobných údajov, ak je spracovanie založené na jeho základe;
 2. právo požadovať prístup k Osobným údajom a k informáciám o tom, ktoré Vaše Osobné údaje sú Spoločnosťou spracovávané;
 3. právo na opravu nepresných Osobných údajov a prípade tiež na doplnenie neúplných Osobných údajov;
 4. právo na vymazanie spracúvaných Osobných údajov;
 5. právo na obmedzenie spracovanie Osobných údajov;
 6. právo získať Osobné údaje, ktoré ste Spoločnosti poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému osobe;
 7. právo byť informovaný o porušení bezpečnosti Osobných údajov;
 8. právo namietať proti spracovaniu Osobných údajov; a
 9. právo podať sťažnosť u dozorného úradu, tj. na Úrade pre ochranu osobných údajov, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, poprípade dátovú schránkou na adresu qkbaa2n.
Vyššie uvedené práva a prípadné sťažnosti je možné uplatniť u Spoločnosti, ako správca údajov písomne ​​na nižšie uvedenej adrese alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu obchod@ittrade.cz.
IT TRADE, as
Štěrboholská 184/28, 102 00 Praha 10
Tieto Zásady sú platné a účinné od 25. 5. 2018.
 
zavrieť
Vyberte preferovaný obchod
Vyberte si obchod, kde budete môcť kúpiť daný produkt.